OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti MAXPLAZA s.r.o.

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY a PERMANENTKY

Tieto osobitné obchodné podmienky vydané spoločnosťou MAXPLAZA s.r.o., so sídlom Štefánikova 21/111, 917 01 Trnava, IČO: 51 821 133, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42596/T (ďalej len „prevádzkovateľ“), upravujú podmienky nákupu a využitia Darčekových poukážok a Permanentiek pre poskytovanie služieb (ďalej len „služby“) poskytovaných prevádzkovateľom v ním prevádzkovanom komplexe MAXPLAZA (ďalej len „prevádzka“).

Darčeková poukážka alebo Permanentka oprávňuje osobu, ktorá je držiteľom Darčekovej poukážky alebo Permanentky (ďalej len „zákazník“), na využívanie služieb na prevádzke (masáže, solárium), na ktoré je Darčeková poukážka alebo Permanentka vystavená, alebo v hodnote, na ktorú je Darčeková poukážka alebo Permanentka vystavená (ďalej len „Darčeková poukážka“ alebo „Permanentka“ alebo spolu aj ako „Poukaz“).

Záujemca o Darčekovú poukážku alebo Permanentku (ďalej len „objednávateľ“) má možnosť kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom, telefonicky alebo priamo na prevádzke, (všetky kontaktné informácie sú uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa) v čase určenom prevádzkovateľom za účelom získania informácií o kúpe Darčekovej poukážky alebo Permanentky a možnostiach, typoch Darčekových poukážok alebo Permanentiek, rozsahu služieb, na čerpanie ktorých je možné Darčekovú poukážku alebo Permanentku zakúpiť, a možnostiach čerpania Darčekových poukážok alebo Permanentiek.

I. Objednávka

Zákazník objednáva poukaz ponúkaný predávajúcim prostredníctvom svojej webovej stránky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zákazníkom vybraný poukaz na služby poskytované predávajúcim a je záväzná (ďalej len „zmluva“). Zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim nadobúda účinnosť doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho na mailovú adresu zákazníka, ktorá je uvedená v objednávke. Následne je odoslaná poukážka na adresu kupujúceho. Platnosť obyčajnej Darčekovej poukážky alebo Permanentky je uvedená vždy na webovej stránke predávajúceho a to v závislosti od druhu vybraného poukazu zo strany zákazníka odo dňa vystavenia alebo je uvedená na Poukaze. Po uplynutí tejto lehoty právo na plnenie vyplývajúce z poukazu pre zákazníka zaniká.

Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:

»           identifikácia zákazníka (meno a priezvisko)

»           adresa dodania

»           druh objednaného poukazu

»           množstvo objednaných poukazov

»           emailová adresa a telefónne číslo zákazníka

II. Cenové podmienky

Aktuálna cena poukazu je uvedená vždy na webovej stránke predávajúceho a to v závislosti od druhu vybraného poukazu zo strany zákazníka. Cena sa uvádza vždy s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny poukazov, s tým, že nové ceny poukazov sú pre zákazníka platné odo dňa ich zverejnenia na adrese www.maxplaza.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na poukaz už objednaný zákazníkom.

III. Platobné a dodacie podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

»           platba v hotovosti pri prevzatí poukazu v komplexe MAXPLAZA

»           platba vopred bankovým prevodom (predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní od pripísania ceny za poukaz, doručí poukaz zákazníkovi na adresu, ktorá bola uvedená v  objednávkovom formulári spolu s daňovým dokladom

»           na dobierku pri doručení poukazu (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

»           osobný odber

»           zasielanie poštou na adresu

IV. Iné podmienky

Zákazník berie na vedomie, že na úspešné využitie poskytovaných služieb, vyplývajúcich zo samotného poukazu, je potrebná rezervácia konkrétnej zákazníkom vybranej a objednanej služby u predávajúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke predávajúceho www.maxplaza.sk alebo na samotnom poukaze, a to v dostatočnom časovom predstihu. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nemá možnosť ovplyvniť skutočnosť, ak na prípadný zákazníkom žiadaný termín poskytnutia služby už rezervácia nie je možná z dôvodu vyťaženosti predávajúceho a poskytovania služieb inému zákazníkovi. Zákazník berie na vedomie povinnosť preukázania sa Predávajúcemu zakúpeným poukazom pred samotným poskytnutím služby uvedenej na poukaze. Predávajúci je oprávnený zákazníkovi odoprieť poskytnutie služby, ak mu zákazník takýto poukaz nepredloží.

Darčekovú poukážku alebo Permanentku nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne). Po uhradení ceny Darčekovej poukážky alebo Permanentky nie je možné Darčekovú poukážku alebo Permanentku vrátiť, ani žiadať vrátenie zaplatenej ceny alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.

V prípade kúpy Darčekovej poukážky alebo Permanentky na využitie služieb nie je okamihom vzniku zmluvného vzťahu objednávateľ ani zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba platnosti Darčekovej poukážky alebo Permanentky je uvedená na Darčekovej poukážke alebo Permanentke. Posledný deň platnosti Darčekovej poukážky alebo Permanentky musí pripadnúť najneskôr na deň ukončenia čerpania služieb na základe Darčekovej poukážky alebo Permanentky. Uplynutím doby platnosti Darčekovej poukážky alebo Permanentky uvedenej na Darčekovej poukážke alebo Permanentke právo na využitie služby, na ktorú je Darčeková poukážka alebo Permanentka vystavená, ZANIKÁ a objednávateľ služby ani zákazník nemá nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu, ani nárok na vrátenie zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti, ani náhradu škody. Predĺženie doby platnosti Darčekovej poukážky alebo Permanentky NIE JE MOŽNÉ.

Nedostatok neobsadených termínov nie je dôvodom na nevyužitie služby z dôvodov na strane prevádzkovateľa.

Zakúpená Permanentka je    N E P R E N O S N Á   a nemôže byť využitá akoukoľvek osobou (odlišnou od držiteľa, v prospech ktorej bola pôvodne zakúpená kupujúcim). Preto sú držitelia Permanentky povinní preukázať sa na vyzvanie občianskym preukazom.

SÚŤAŽE A LEHOTY K VYZDVIHNUTIU VÝHRY

V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej MAXPLAZA s.r.o, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené MAXPLAZA s.r.o výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

V. Ochrana osobných údajov zákazníka

Zákazník týmto udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní objednávkového formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom výlučne obchodným, vyplývajúcim zo zmluvy a to súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi na adresu maxplaza@maxplaza.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje zákazník dobrovoľne, a to na dobu určitú, počínajúc jeho udelením, až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi zákazníkom a predávajúcim.

VI. Podmienky reklamácie

Ak zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží poukaz, alebo poukaz má iné nedostatky, môže ich reklamovať, a to písomne na adrese predávajúceho uvedenej v úvode týchto obchodných podmienok, prípadne e-mailom na adresu: maxplaza@maxplaza.sk.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude v uvedenej lehote zo strany predávajúceho vybavená, je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť.

VII. Iné ustanovenia

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné).

Dohľad nad dodržiavaním spotrebiteľských práv a právom chránených záujmov zákazníka ako spotrebiteľa, a to v súlade s príslušnými spotrebiteľskými právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.maxplaza.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu zákazník zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.