Podmienky súťaže
MAX PLAZA

Pravidlá a prevzatie výhry
Podmienky súťaže na Facebooku a Instagrame

 

Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

MAXPLAZA
Štefánikova 21/111
917 01 Trnava

Tel: 0948 709 710
Email: maxplaza@maxplaza.sk
Web: https://maxplaza.sk

(ďalej len „Vyhlasovateľ “)

II. Čas konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie jedného týždňa odo dňa vyhlásenia súťaže.

Vyhlásenie výhercu súťaže sa uskutoční vždy na siedmy deň, t.j. posledný deň súťaže a to vyžrebovaním výhercu z komentárov na jednotlivých sociálnych sieťach (FB, IG). 

III. Účastníci súťaže

Účastníkom jednotlivých súťaží môže byť akákoľvek osoba s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá splní podmienky súťaže podľa presne stanovených pravidiel vypísaných pri aktuálnom súťažnom príspevku.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výhercovia budú dvaja, jeden bude vyžrebovaný na Facebooku, jeden na Instagrame.

IV. Pravidlá súťaže

Účastníkom jednotlivých súťaží môže byť akákoľvek osoba s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá splní podmienky súťaže podľa presne stanovených pravidiel vypísaných pri aktuálnom súťažnom príspevku.

Zvyčajne sú podmienky nasledovné: pre FB – dať „páči sa mi to“ na našu stránku, dať „páči sa mi to“ súťažnej fotke, zdieľať si ju na nástenke a označiť priateľa, pre IG – dať sledovať náš účet, dať „páči sa mi to“ na súťažnú fotku a označiť dvoch priateľov v komentári.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výhercovia budú dvaja, jeden bude vyžrebovaný na Facebooku, jeden na Instagrame. Ak si z nejakého dôvodu výhru neprevezmú, budú vyžrebovaní noví výhercovia.

V. Výhry v súťaži

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru, ktorá je uvedená v súťažnom príspevku. Výhra je platná len pre jednu osobu, na jedno meno, nedá sa preniesť na žiadnu inú osobu. Po individuálnej dohode na čísle 0948 709 710 si môžete zmeniť podmienky. 

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

1. Vyhlásenie výhercu súťaže bude v danný deň ukončenia súťaže a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže oboznámený formou video žrebovania, pričom bude vyzvaný, aby nás pre overenie výhry kontaktoval do správy. (My ako business na FB nemôžeme kontaktovať jednotlivcov). 

2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

VII. Súhlas so zverejnením údajov

Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke a Instagrame a to v rozsahu meno, priezvisko, email a tel. číslo pre účely prevzatia výhry.

Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s MAXPLAZA. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.

VIII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.

2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na facebook stránke či Instagrame.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.

2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.

4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

7. Štatút je zverejnený na stránke MAXPLAZA.SK

V Trnave, edit. dňa 19.1.2022