MAX PLAZA Podmienky súťaže

Podmienky súťaže na facebooku Pravidlá a prevzatie výhry

Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

MAX PLAZA
Štefániková 21/111
917 01 Trnava

Tel: 0948 30 31 32
Email: info@maxplaza.sk
Web: https://maxplaza.sk

(ďalej len „Vyhlasovateľ “)

 

II. Čas konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie

od Pondelka do Nedele

Vyhlásenie výhercu súťaže sa uskutoční vždy v Nedeľu v deň ukončenia súťaže, a to výberom emailovej adresy ktorá je registrovaná na odber denného menu (nestačí zdieľať, komentovať,)

III. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže „Vyhrajte 3 obedy – Jeden obed na jeden deň

môže byť akákoľvek osoba s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá k statusu súťaže na  

https://www.facebook.com/maxplazatt/ v čase konania súťaže, podľa presne stanovených pravidiel, zaregistruje sa na odber denného menu, zdieľa našu stránku a napíše do komentára ktorý obed by si dal. 

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výherca bude jeden.

 

IV. Pravidlá súťaže

Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže „3 obedy – Jeden obed na jeden deň ”

môže byť osoba staršia „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“),ktorá k statusu súťaže na  

https://www.facebook.com/maxplazatt/ v čase konania súťaže, podľa presne stanovených pravidiel, zaregistruje sa na odber denného menu, zdieľa našu stránku a napíše do komentára ktorý obed by si dal. 

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do výberu. Výherca bude len jeden. V prípade ak sa Výherca neozve alebo nepreberie svoju výhru bude vyžrebovaný nový výherca.

V. Výhry v súťaži

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru:

3 obedy- Jeden obed na jeden deň ktoré môže použiť len v jednom týždni- jeden obed na jeden deň, výhra sa nedá preniesť do ďalšieho týždňa a je možné ju využiť len v čase podávania denného menu. Výhra je platná len pre jednu osobu, na jedno meno, nedá sa preniesť na žiadnu inú osobu. Po individuálnej dohode na čísle 0948 30 31 32 si môžete zmeniť podmienky. Výhra neplatí pre menu 5 a menu 6. 

 

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

1. Vyhlásenie výhercu súťaže bude v danný deň ukončenia súťaže

a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže

oboznámený písomne prostredníctvom FB správy a zverejnenia na facebook stránke

2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 

VII. Súhlas so zverejnením údajov

Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke https://www.facebook.com/maxplazatt/

a v rozsahu meno, priezvisko, email  pre účely prevzatia výhry.

Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s MAX plaza. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.

 

VIII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.

2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na facebook stránke https://www.facebook.com/maxplazatt/

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.

2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.

4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

7. Štatút je zverejnený na stránke MAXPLAZA.SK

 

V Trnave, 25.2.2020